حاملگی های ناخواسته یکی از مشکلات بهداشتی و اجتمــاعـــــی در زمینه اجرای برنامه هـــای تنظیم خانواده می باشد، به طوری که هر ساله حدود 200 میلیون حاملگی در سراسر جهان روی می دهد که تقریبا یک سوم آنها ناخواسته است. 
  از این تعداد حدود 50 میلیون مورد از حاملگی های ناخواسته منجر به سقط می شود که 20 میلیون از این سقط ها غیر بهداشتی و خطرناک است.
 اکثریت حاملگی های ناخواسته  در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد که روزانه باعث مرگ حداقل 200 مادر می شود.
13 درصد کل مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی در سراسر جهان به علت سقـــط غیرایمـــــن روی می دهد.وسالانه صدها هزار معلولیت و ناتوانی برای مادران که از خطر مرگ نجـــات یافته اند پیش می آید.
    در کشور ما نیز علی رغم دسترسی آسان به مسایل پیشگیری از حاملگی هر ساله دهها هزار حاملگـــی ناخواسته اتفــاق می افتد، به طوری که بر اســاس اطلاعات به دست آمده
در ســال 79، حاملگی های ناخواسته در مناطق شهری کشور 8/24 درصد بوده است .
     نتــایج یک بررسی نشــان می دهد که 7/18 درصد حاملگی های ناخواسته همزمان با استفــــــاده از روش های پیشگیری از بارداری بوده است. 
   
بنابراین با برنامه ریزی صحیح و اصلاح روش ها و یا استفــاده از روش های مطمئن می توان درصد زیادی از حاملگی های ناخواسته را کاهش داد.
    علل حاملگی های ناخواسته
    حاملگی های ناخواسته به دلایل مختلف پیش می آیند ولی علت عمـده آن عدم استفاده از وسایل پیشگیری و یا مصرف نادرست و شکست این روش هاست.
 انتظارات اجتماعی و فشارهایی که تعیین کننده نیاز زنان است موجب می شود زنان نتوانند به تنهایی از حاملگی های ناخواسته جلوگیری کنند.
 تحریم های  اجتماعی، نابرابری بین حقوق اجتماعی زن و مرد، مخالفت همسران، عدم دسترسی به روش های متنوع پیشگیری از بارداری موجبات عدم امکان استفاده از وسایـل پیشگیری را فراهم می کند.
استفاده کم مردان از وسایل پیشگیری از حاملگی
 برنامه ریزی
ناکافی، کم رنگ بودن نقش مشاوره؛ گاهی سبب می شود که روش های توصیه شده با شرایط فرد سازگاری نداشته و موجب عدم استفاده از روش ها گردد.
 نداشتن مهارت کافی کارکنان بهداشتی باعث ایجاد مشکلات و سلب اعتماد افراد در استفاده از روشهای پیشگیری می گردد.
    حاملگی های ناخواسته اغلب به علت عدم استفاده از وسایل پیشگیــــری و یا شکست در روشهای پیشگیری است.
    با توجه به اهمیت بهداشتی حاملگی های ناخواسته نکات زیر باید مـــــــورد توجه برنامه ریزان و ارایه دهندگان خدمات تنظیم خانواده قرار گیرد:
 روش طبیعی از جمله روش هایی است که به خصوص در شهرها بسیار رایج بوده و در مجموع حدود 18 درصد از زوج ها برای جلوگیری از حاملگی از این روش استفاده می کنند، لازم است با مشاوره و راهنمایی این زوج ها را به استفـــاده از روش های مطمئن تشویق نمود.
 ‌استفاده صحیح زوج ها از وسایل پیشگیری از حاملگی مثل قرص و کاندوم که از اهمیت خاصــــی برخوردار می باشد.
 بالا بردن سطح آگاهی و مهارتکارکنان بهداشتی در زمینه راهنمایی و مشاوره صحیح با زوج ها.
 بهبود درصد استفاده کنندگان از روش های پیشگیری به منظور:
1 ـ افزایــش پوشش روش هایی که فرد مصرف کننده در آن دخالت ندارند، مثل روش های توبکتومی، وازکتومی،آمپولهی
تزریقی و دستگاه داخل رحمی

2 ـ کاهــش مصــرف روش هایی که با دخالت فرد مصرف کننده میزان شکست آن افزایش می یابد، مانند انواع قرص ها 
3 ـ کاهش مصـــرف روش هایی که شکست بالایی دارند، مثل کاندوم و روش طبیعی.
 توجــــه خاص به خانم های 15 تا 49 ساله ای که دارای یکی از شرایط ذیل باشند و تشویق آنان جهت استفاده از روش های پیشگیری از حاملگی:
ا
لف-  خانم های 15 تا 49 ساله همسرداری که حاملگی اخیرشان ناخواسته بوده و قبل از حاملگی اخیر از هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نکرده بودند.
 ب-خانم های 15 تا 49 ساله
همسرداری که در حال حاضر فرزند نمی خواهند و علی رغم این مسأله از هیچ روش پیشگیری استفــــاده نمی کنند.
    شایان ذکر است که هنوز در کشور ما تعداد قابل توجهی از خانواده ها از برنامه های تنظیم خانواده استفاده نمی کنند. لازم است بـــا انجــــام تحقیق این گروهها را همــراه با شرایط جغرافیایی اجتماعی وفرهنگی آنها شناســـایی کــــرد و با برنامه ریزی های دقیق و اختصاصی امکان استفاده از خدمات را برای آنها فراهم نمود.
    بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با آموزش های وسیع و همه جانبه، به خصوص آموزشکارکنان شاغل در برنامه و توجه خاص به مسأله مشاوره، کیفیت برنامه ها اصلاح شود تا هم استقبال و اعتماد مردم به برنامه تنظیم خانواده افزایش یابد و هم میزان های باروری کشوری بهبود پذیرد.
    نکته پایانی این که به دلیل جوان بودن جمعیت بایستی همواره نگران بالا رفتن موالید کشور در سال های آینده باشیم و باید با در نظر گرفتن شؤون فرهنگی ، مسایل مربوط به جمعیت و روش های تنظیم خانواده به سطوح مدارس و قبل از ازدواج آموزش داده شود تا این نگرانی کاهش یابد.