اضطراب چیست؟

اضطراب عبارت است از  ترسی که در اثر به خطر افتادن یکی از ارزشهای اصولی زندگی شخص ایجاد می شود. اضطراب را میتوان به دو نوع تقسیم کرد:

  1. اضطراب متعادل یا نرمال آن است که شدت عکس‌العمل متناسب با مقدار خطر باشد, و این خود برای فرد مفید است زیرا شخص را وادار می سازد که با موفقیت, خطرات را از خود دفع کند : بنابر این مقدار معتدل اضطراب, برای رشد و تکامل صحیح شخصیت لازم است و در واقع هیچ فرد ی نیست که مقداری اضطراب نداشته باشد.

  2. اضطراب شدید عبارت است از عکس العملی که متناسب با مقدار خطر نیست , توام با تعارض و سرکوبی و سایر مشخصات غیر عادی است و با علایم مرضی و رفتارهای دفاعی همراه می باشد.

  3. راههای پیشنهادی مقابله با اضطراب:

    1. ورزش مستمر

    2. انجام ریلکسیشن ( آرامیدگی ) در واقع یک نوع آرامش عضلانی است که با ایجاد انقباض و انبساط ماهیچه های بدن موجب آرامش جسمی و تاثیرگذار در آرامش روحی است . به این صورت که روی تخت یا زمین هموار دراز می کشیم و یکجا همه ماهیچه بدن (پیشانی ، چشم ،گردن ، سینه ، دست ها، شکم ، پشت, پاها و انگشتان) را برای 5 ثانیه منقبض می کنیم و سپس آنها را رها و شل می کنیم به گونه ای که درعضلات احساس آرامش به وجود آید این عمل را می توانیم به صورت دیگری هم انجام دهیم یعنی تک تک ماهیچه های بدن را منقبض کرده و سپس شل کنیم .آنچه در تمرین ریلکسیشن قابل اهمیت است این است که هنگام انقباض و انبساط عضله باید همه توجه خود را به آن عضو و حالتی که برای آن پیش می آید، معطوف کنیم . این عمل را روزی سه بارانجام دهید, توصیه می شود زمان انجام تمرین ها هنگام استراحت و خواب باشد.

    3. درمسایلی که روزمره پیش می آید سعی نماییم با تامل و تفکر و آرامش باآنها برخورد کرده و از احساساتی و هیجانی برخورد کردن اجتناب نماییم .