234297.jpg

ملت مقاوم ایران همواره در معرض حملات مختلف قدرتهای زورگو و استکباری جهان به ویژه آمریکای سلطه گر بوده است وتهدیدات و نقشه های آنان برای ملت ایران تازگی ندارد ،کینه دیرینه رژیم اشغالگر قدس و سلطه آنان بر خبرگزاریهای بزرگ جهان نیز مساله ای است که بایستی مراقب نقشه های شوم آنان بود.

نکته ای که در اینجا حایز اهمیت است است لزوم درایت و هوشیاری مسؤولین ارشد نظام است که با قدرت و اقتدار با تکیه بر سه اصل ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در سیاست خارجی یعنی عزت،حکمت و مصلحت هر گونه بهانه ای را از دست دشمن بگیرند.

بایستی با پیروی از سیره جاویدان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و منویات راهگشای مقام معظم رهبری در قول و رفتار خود به گونه ای عمل کنیم که هیچ شایبه و دستاویزی به دست دشمنان ندهیم هرچند آنان منتظر کوچک ترین فرصتی هستند تا بر علیه اسلام و انقلاب دست به تبلیغات زهرآگین زده و چهره روشن ایران را در اذهان جهانیان مشوه جلوه دهند.

بنا بر این بر کلیه مسؤولین ارشد نظام فرض است که با بکار گیری مشاورین خبره و برجسته به گونه ای سخن بگویند تا  در این برهه حساس که دشمنان این مملکت با مستمسک قرار دادن پرونده هسته ای ایران که در حال حاضر مهمترین چالش رودرروی نظام میباشد وبه دنبال بهانه ای هستند تا برعلیه نظام دست به تبلیغات بزنند  به کلی نا امید گردند.